Opći uvjeti i pravila korištenja portala Sjecanje.hr

I OPĆE ODREDBE

Večernji list d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, Zagreb 10010, OIB: 92276133102  (u daljnjem tekstu “Večernji list“) nakladnik je web stranice http://sjecanje.vecernji.hr.
Sklapanjem Ugovora o pristupu http://sjecanje.vecernji.hr/ Večernjeg lista (u daljnjem tekstu: Ugovor) s društvom Večernji list d.o.o. prihvaćate ove Opće uvjete i pravila korištenja, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora, te ste obvezni pridržavati se ovdje navedenih odredbi.
Ovi Opći uvjeti i pravila korištenja reguliraju odnose između ugovornih strana Ugovora o pristupu digitalnoj arhivi tiskanog izdanja Večernjeg lista sklopljenog između društva Večernji list d.o.o. (u daljnjem tekstu: „Večernji list“) i korisnika pristupa digitalnoj arhivi tiskanog izdanja Večernjeg lista (u daljnjem tekstu: Korisnik).

II SKLAPANJE UGOVORA ZA SJEĆANJE

Sklapanjem Ugovora između Večernjeg lista i Korisnika zasniva se ugovorni odnos, a predmet Ugovora je obveza pružanja Korisniku Usluge opisane u glavi III. ovih Općih uvjeta uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene pristupa. Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada je Korisniku  uspješno terećena bankovna kartica povodom potvrde kupnje pristupa. Ugovor stupa na snagu i obvezuje Večernji list i Korisnika od dana kada je sklopljen. 
Korisnik prihvaćanjem ovih Općih uvjeta izjavljuje da, u skladu s odredbama članka 79. stavka 13. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19), pristaje da ispunjenje ugovora započne u trenutku potvrde kupovine pristupa i uspješnog terećenja bankovne kartice Korisnika te da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora.

III USLUGA

Večernji list putem usluge pristupa http://sjecanje.vecernji.hr (u daljnjem tekstu: Usluga) omogućuje Korisnicima neograničen pristup I korištenje svih funkcionalnosti na navedenoj stranici.

IV OBVEZE I PRAVA KORISNIKA

Korisnik nije obavezan registrirati se, no ukoliko to čini treba unijeti istinite podatke.
Nakon postupka registracije, Korisnik dobiva na korištenje lozinku za potrebe autorizacije pristupa Usluzi te je dužan čuvati istu od neovlaštenog korištenja.
Korisnik je odgovoran za sve posljedice koje nastanu uslijed neovlaštenog korištenja njegove  lozinke.
Korisnik je dužan bez odgađanja prijaviti Večernjem listu svako neovlašteno korištenje njegove  lozinke.
U slučaju da Korisnik koristi Uslugu protivno ovim Općim uvjetima, Večernji list je ovlašten privremeno onemogućiti Korisniku pristup Usluzi, odnosno sastavnim dijelovima Usluge.
Korisnik je dužan bez odgađanja prijaviti Večernjem listu svaku promjenu podataka koje je naveo prilikom registracije te je odgovoran za njihovu točnost.
Korisnik mora u svom internet pregledniku omogućiti kolačiće (cookies) kako bi mogao koristiti Uslugu u punom opsegu.

V OBVEZE I PRAVA VEČERNJEG LISTA

Večernji list zadržava pravo izmjene i/ili uklanjanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg sadržaja na web portalu http://sjecanje.vecernji.hr/ obveze prethodne najave Korisnicima.
Večernji list ne odgovara za neovlašteno korištenje lozinke Korisnika te nije dužan nadoknaditi Korisniku bilo kakvu štetu koja nastane temeljem takvog neovlaštenog korištenja.
Večernji list može onemogućiti pristup Usluzi svakom Korisniku kod kojeg utvrdi neovlaštenu uporabu lozinke.
Večernji list ne odgovara Korisniku za štetu koja istome nastane u slučaju privremenog onemogućavanja pristupa Usluzi ili trajnog raskida Ugovora u slučaju kršenja ovih Općih uvjeta.
Večernji list ne odgovara za funkcionalnost hardware i software opreme koju Korisnik koristi za pristup Usluzi (npr. internet preglednik, pristup internetu itd.)
Večernji list ne odgovara Korisniku u slučaju privremene nemogućnosti pristupa Usluzi uslijed nužnog održavanja sustava ili tehničkih poteškoća koje nisu uzrokovane od strane Večernjeg lista.
Promjena cijena pristupa Usluzi koja nastane nakon sklapanja Ugovora s Korisnikom neće se primjenjivati na taj Ugovor.

VI ZLOUPORABA I NEOVLAŠTENO KORIŠTENJE

Neovlaštenim korištenjem lozinke smatra se svako korištenje od strane treće osobe, odnosno od strane osobe različite od osobe Korisnika.

VII TRAJANJE I PRESTANAK UGOVORA

Ugovor sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom ugovorenog perioda. 
Ugovor prestaje i u slučaju prijevremenog raskida od strane Korisnika ili Večernjeg lista. 
Večernji list može prijevremeno raskinuti Ugovor u slučaju kršenja ovih Općih uvjeta od strane Korisnika.

VIII PLAĆANJE I POPUSTI

Plaćanje Usluge izvršava se putem bankovnih kartica I drugih sustava plaćanja koji su prikazani na poveznici http://sjecanje.vecernji.hr/.

IX AUTORSKA PRAVA

Svako neovlašteno korištenje autorskog materijala u vlasništvu Večernjeg lista (umnožavanje, distribuiranje trećim osobama itd.) od strane Korisnika, a bez prethodne pisane dozvole Večernjeg lista, predstavlja povredu autorskih prava.
U slučaju povrede autorskih prava, Večernji list je ovlašten pokrenuti protiv Korisnika sudski postupak za prestanak povrede autorskih prava i plaćanje naknade za neovlašteno korištenje.

X IZMJENE OPĆIH UVJETA I PRAVILA KORIŠTENJA

Večernji list zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta u svakom trenutku, bez potrebe prethodne najave Korisniku.
Večernji list ne odgovara za posljedice proizašle izmjenom ovih Općih uvjeta.
Sve izmjene ovih Općih uvjeta stupaju na snagu danom objave izmjenjenih Općih uvjeta na web portalu http://sjecanje.vecernji.hr/.

XI REKLAMACIJE

Korisnik ima pravo podnijeti pisani prigovor koji može dostaviti Večernjem listu putem pošte ili osobno na adresu Oreškovićeva 6H/1, Zagreb ili putem e-maila na adresu
sjecanje@vecernji.net
.
Večernji list se obvezuje dostaviti Korisniku odgovor na prigovor najkasnije u roku 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

XII OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narovne novine br. 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Večernji list d.o.o.,
Oreškovićeva 6H/1
10010 Zagreb