Opći uvjeti i pravila korištenja portala Sjecanje.hr

I OPĆE ODREDBE

Večernji list d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, Zagreb 10010, OIB: 92276133102  (u daljnjem tekstu “Večernji list“) nakladnik je web stranice http://sjecanje.vecernji.hr.
Sklapanjem Ugovora o pristupu http://sjecanje.vecernji.hr/ Večernjeg lista (u daljnjem tekstu: Ugovor) s društvom Večernji list d.o.o. prihvaćate ove Opće uvjete i pravila korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja), koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora, te ste obvezni pridržavati se ovdje navedenih odredbi.
Ovi Uvjeti korištenja reguliraju odnose između ugovornih strana.

II SKLAPANJE UGOVORA ZA SJEĆANJE

Sklapanjem Ugovora između Večernjeg lista i Korisnika zasniva se ugovorni odnos, a predmet Ugovora je obveza pružanja Korisniku Usluge opisane u glavi III. ovih Uvjeta korištenja uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene pristupa. Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada je Korisniku  uspješno terećena bankovna kartica povodom potvrde kupnje pristupa. Ugovor stupa na snagu i obvezuje Večernji list i Korisnika od dana kada je sklopljen. 
Korisnik prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja izjavljuje da, u skladu s odredbama članka 79. stavka 13. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19), pristaje da ispunjenje ugovora započne u trenutku potvrde kupovine pristupa i uspješnog terećenja bankovne kartice Korisnika te da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora.

III USLUGA

Večernji list putem usluge pristupa http://sjecanje.vecernji.hr (u daljnjem tekstu: Usluga) omogućuje Korisnicima neograničen pristup I korištenje svih funkcionalnosti na navedenoj stranici.

IV OBVEZE I PRAVA KORISNIKA

Korisnik nije obavezan registrirati se, no ukoliko to čini treba unijeti istinite podatke.
Nakon postupka registracije, Korisnik dobiva na korištenje lozinku za potrebe autorizacije pristupa Usluzi te je dužan čuvati istu od neovlaštenog korištenja.
Korisnik je odgovoran za sve posljedice koje nastanu uslijed neovlaštenog korištenja njegove  lozinke.
Korisnik je dužan bez odgađanja prijaviti Večernjem listu svako neovlašteno korištenje njegove  lozinke.
U slučaju da Korisnik koristi Uslugu protivno ovim Uvjetima korištenja, Večernji list je ovlašten privremeno onemogućiti Korisniku pristup Usluzi, odnosno sastavnim dijelovima Usluge.
Korisnik je dužan bez odgađanja prijaviti Večernjem listu svaku promjenu podataka koje je naveo prilikom registracije te je odgovoran za njihovu točnost.
Korisnik mora u svom internet pregledniku omogućiti kolačiće (cookies) kako bi mogao koristiti Uslugu u punom opsegu.

V OBVEZE I PRAVA VEČERNJEG LISTA

Večernji list zadržava pravo izmjene i/ili uklanjanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg sadržaja na web portalu http://sjecanje.vecernji.hr/ bez obveze prethodne najave Korisnicima, a sukladno ovim Uvjetima korištenja.
Večernji list ne odgovara za neovlašteno korištenje lozinke Korisnika te nije dužan nadoknaditi Korisniku bilo kakvu štetu koja nastane temeljem takvog neovlaštenog korištenja.
Večernji list može onemogućiti pristup Usluzi svakom Korisniku kod kojeg utvrdi neovlaštenu uporabu lozinke.
Večernji list ne odgovara Korisniku za štetu koja istome nastane u slučaju privremenog onemogućavanja pristupa Usluzi ili trajnog raskida Ugovora u slučaju kršenja ovih Uvjeta korištenja.
Večernji list ne odgovara za funkcionalnost hardware i software opreme koju Korisnik koristi za pristup Usluzi (npr. internet preglednik, pristup internetu itd.)
Večernji list ne odgovara Korisniku u slučaju privremene nemogućnosti pristupa Usluzi uslijed nužnog održavanja sustava ili tehničkih poteškoća koje nisu uzrokovane od strane Večernjeg lista.
Promjena cijena pristupa Usluzi koja nastane nakon sklapanja Ugovora s Korisnikom neće se primjenjivati na taj Ugovor.

VI ZLOUPORABA I NEOVLAŠTENO KORIŠTENJE

Neovlaštenim korištenjem lozinke smatra se svako korištenje od strane treće osobe, odnosno od strane osobe različite od osobe Korisnika.

VII TRAJANJE I PRESTANAK UGOVORA

Ugovor sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom ugovorenog perioda. 
Ugovor prestaje i u slučaju prijevremenog raskida od strane Korisnika ili Večernjeg lista. 
Večernji list može prijevremeno raskinuti Ugovor u slučaju kršenja ovih Uvjeta korištenja od strane Korisnika.

VIII PLAĆANJE I POPUSTI

Plaćanje Usluge izvršava se putem bankovnih kartica I drugih sustava plaćanja koji su prikazani na poveznici http://sjecanje.vecernji.hr/.

IX AUTORSKA PRAVA

Svako neovlašteno korištenje autorskog materijala u vlasništvu Večernjeg lista (umnožavanje, distribuiranje trećim osobama itd.) od strane Korisnika, a bez prethodne pisane dozvole Večernjeg lista, predstavlja povredu autorskih prava.
U slučaju povrede autorskih prava, Večernji list je ovlašten pokrenuti protiv Korisnika sudski postupak za prestanak povrede autorskih prava i plaćanje naknade za neovlašteno korištenje.

X IZMJENE OPĆIH UVJETA I PRAVILA KORIŠTENJA

Večernji list zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u svakom trenutku, bez potrebe prethodne najave Korisniku.
Večernji list ne odgovara za posljedice proizašle izmjenom ovih Uvjeta korištenja.
Sve izmjene ovih Uvjeta korištenja stupaju na snagu danom objave izmjenjenih Uvjeta korištenja na web portalu http://sjecanje.vecernji.hr/.

XI REKLAMACIJE

Korisnik ima pravo podnijeti pisani prigovor koji može dostaviti Večernjem listu putem pošte ili osobno na adresu Oreškovićeva 6H/1, Zagreb ili putem e-maila na adresu
sjecanje@vecernji.net
.
Večernji list se obvezuje dostaviti Korisniku odgovor na prigovor najkasnije u roku 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

XII OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narovne novine br. 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Večernji list d.o.o.,
Oreškovićeva 6H/1
10010 Zagreb

XIII SADRŽAJ OBJAVLJEN OD STRANE KORISNIKA

1.1. Pravila ponašanja

Kako bi osigurali da je objavljeni sadržaj na web portalu u skladu sa zakonskim propisima, moralnim načelima te da ne vrijeđa prava drugih osoba, svaki korisnik usluga ovog web portala prihvaća sljedeća pravila ponašanja te je obvezan pridržavati ih se prilikom korištenja naših usluga.

Ukoliko dođe do promjena odredbi Uvjeta korištenja koje se tiču sadržaja objavljenog od strane korisnika web portala, obavijestit ćemo Vas o tome.

1.1.1. Opće odredbe

Prilikom objave sadržaja, budite obzirni i vodite računa o tome kakav sadržaj objavljujete. Svaki korisnik je samostalno odgovoran za sadržaj koji objavljuje na ovom web portalu. Objavljeni sadržaj korisnika mora biti u skladu sa zakonskim odredbama te poštivati prava trećih osoba.

1.1.2. Ograničenja objave sadržaja

Sloboda objavljivanja sadržaja svakog korisnika biti će ograničena u mjeri u kojoj taj sadržaj povrjeđuje prava drugih osoba ili je protivan pravnim propisima. Širenje nezakonitog sadržaja ili sadržaja koji povrjeđuje prava drugih osoba ili je protivan moralnim načelima nije prihvatljiv na ovom web portalu. Svaki korisnik može snositi pravne posljedice za povrede pravnih propisa objavom neprimjerenog sadržaja. Sadržaj objavljen na ovom web portalu ni u kojem slučaju ne smije prekršiti sljedeće kriterije:

 1. Prijevara: Zabranjen je sadržaj koji namjerno vara ili iskorištava druge korisnike ili treće strane ili namjerno pogrešno prikazuje činjenice kako bi naveo druge fizičke ili pravne osobe da djeluju ili da se suzdrže od djelovanja na način koji šteti imovini tih osoba ili drugih fizičkih ili pravnih osoba s ciljem pribavljanja njihove imovine. Izjave koje promoviraju ili koordiniraju takve aktivnosti su također zabranjene.
 2. Zaštita podataka i privatnosti: Zabranjen je sadržaj koji sadrži, zahtijeva ili nudi osobne ili povjerljive podatke od drugih korisnika ili trećih osoba, kao što su medicinski podaci, adresa ili financijski podaci.
 3. Nasilje: Zabranjen je sadržaj koji potiče, podržava ili poziva na nasilje. Izjave kojima se prijeti smrću ili nanošenjem ozljeda drugim osobama su također zabranjene. Nadalje, zabranjen je sadržaj koji nudi ili traži počinjenje nasilja kao i sadržaj koji zagovara takvo postupanje ili veliča nasilje, uključujući i šaljivi sadržaj ukoliko je izjavljen u nasilničkom kontekstu.
 4. Kleveta, diskriminacija i/ili govor mržnje: Zabranjen je sadržaj koji potiče mržnju ili omalovažava, vrijeđa, ocrnjuje ili šteti određenim osobama ili skupinama. Zabranjen je sadržaj koji je usmjeren protiv određenih etničkih skupina, religija, seksualne orijentacije, spola, spolnog identiteta, invalidnosti ili teških bolesti ili drugih osoba.
 5. Nezakoniti i/ili nesigurni proizvodi: Zabranjen je sadržaj kojim se prodaje, kupuje, nudi, oglašava, donira, poklanja ili na drugi način trguje nezakonitim i/ili nesigurnim proizvodima. Takvi proizvodi uključuju, ali se ne ograničavaju na: drogu, lijekove koji se izdaju na recept, ugrožene životinje i biljke, itd.
 6. Nasilništvo, uhođenje i/ili zastrašivanje: Zabranjen je sadržaj koji je usmjeren na ismijavanje osoba. Zabranjen je i sadržaj koji se smatra neprestanim neželjenim kontaktom ili služi za zastrašivanje drugih, kao npr. prijeteće poruke.
 7. Negativni učinci na građanski diskurs ili izbore: Zabranjen je sadržaj koji bi mogao imati negativan učinak na građanski diskurs ili izbore ili rezultate izbora. Zabrana uključuje sadržaj za koji je vjerojatno da bi mogao zavarati ili neprimjereno utjecati na izbore ili druge građanske procese, kao što su lažna izvješća (lažne vijesti) koje se šire na manipulativni način.
 8. Povreda osobnih prava: Zabranjen je sadržaj kojim se povrjeđuju osobna prava trećih osoba (kao što su čast ili pravo na osobnost). Diskreditiranje ili defamacija osoba je također zabranjena. Zabranjen je sadržaj koji nezakonito zadire u čast i privatnost drugih osoba. Ova zabrana osobito uključuje dijeljenje fotografija ili sadržaja koji koriste obilježja trećih osoba bez njihovog pristanka.
 9. Pornografija ili seksualizirani sadržaj: Zabranjen je seksualni sadržaj, uključujući, ali se ne ograničavajući na fotografije ili druge prikaze nagih osoba ili seksualnih činova. Zabranjeno je i nuđenje seksualnih usluga.
 10. Rizik za javnu sigurnost: Zabranjen je sadržaj koji se može smatrati ozbiljnom prijetnjom javnoj sigurnosti. Ova zabrana uključuje, ali se ne ograničava na bilo koji sadržaj koji sadrži izjave o namjeri, prijetnji ili poziva na počinjenje nasilja protiv određenih osoba, skupina ili imovine ili na izradu oružja ili eksploziva.
 11. Zaštita maloljetnika: Zabranjen je sadržaj koji ugrožava sigurnost maloljetnih osoba, što osobito uključuje sadržaj koji može prouzročiti fizičku, psihičku ili moralnu štetu maloljetnicima.
 12. Samoozljeđivanje: Zabranjen je sadržaj kojim se namjerno ili nenamjerno promiče, veliča ili potiče samoubojstvo ili samoozljeđivanje. Rasprave ili diskusije o ovoj temi dopuštene su isključivo ukoliko su objektivne i obzirne.
 13. Teroristički sadržaj: Zabranjen je sadržaj koji izravno ili neizravno potiče na počinjenje terorističkih djela, koji veliča ili zagovara terorističke aktivnosti, koji poziva na sudjelovanje u terorističkim organizacijama ili njihovo financiranje ili zagovara ili sadrži prijetnje o počinjenju terorističkih djela. Nadalje, zabranjen je sadržaj koji sadrži upute o izradi i korištenju eksploziva, vatrenog oružja ili drugog oružja kao i štetnih i opasnih supstanci te kemijskih, bioloških, radioaktvinih i nuklearnih supstanci (CBRN supstance) ili upute o drugim metodama ili postupcima s ciljem poticanja ili doprinosa počinjenju terorističkih djela. Teroristička djela su djela počinjena s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva, nezakonitog prisiljavanja javnih tijela ili međunarodnih organizacija da djeluju ili se suzdrže od djelovanja ili ozbiljno destabiliziraju ili uništavaju osnovnu političku, ustavnu, ekonomsku ili socijalnu strukturu države ili međunarodne organizacije.
 14. Dobrobit životinja: Zabranjen je sadržaj koji je protivan dobrobiti životinja, kao npr. sadržaj koji trivijalizira okrutnost prema životinjama ili je usmjeren na poticanje drugih da nanose ozljede i patnju životinjama.
 15. Povreda intelektualnog vlasništva: Obvezno je poštivanje autorskih i drugih intelektualnih prava trećih osoba. Dijeljenje sadržaja koji sadrži autorska ili druga intelektualna prava dopušten je samo uz pristanak nositelja autorskog ili drugog intelektualnog prava na tom sadržaju. Zabranjen je sadržaj kojim se povrjeđuju autorska ili intelektualna prava trećih osoba.

1.1.3. Obveza prijavljivanja nadležnim tijelima i pravosudnim organima

Sukladno relevantnim zakonskim odredbama, korisnici mogu pravno odgovarati za sadržaj koji objavljuju na ovom web portalu. Večernji list pridržava pravo da dostavi objavljeni sadržaj korisnika ili njegove podatke državnim agencijama, nadležnim tijelima i pravosudnim organima sukladno obvezama iz članka 18. Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnim uslugama) i članku 14. stavku 5. Uredbe (EU) 2021/784 o borbi protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu, a za potrebe provođenja istrage sadržaja koji je korisnik objavio. Korisnik može biti obvezan dostaviti određene podatke na zahtjev državnih agencija, nadležnih tijela i pravosudnih organa. Obvezni smo bez odgode obavijestiti nadležna tijela i pravosudne organe i dostaviti sve relevantne informacije čim dobijemo saznanja o informacijama koje dovode do sumnje da je počinjeno ili da je vjerojatno da će biti počinjeno kazneno djelo ili da je u tijeku počinjenje kaznenog djela koje uključuje prijetnju životu ili sigurnosti osobe ili osoba.

2. MODERIRANJE SADRŽAJA KORISNIKA

Kako bismo osigurali da je sadržaj koji korisnici objavljuju u skladu sa zakonskim propisima i u skladu s pravilima ponašanja navedenim u ovim Uvjetima korištenja, provodimo moderiranje sadržaja koji korisnici objavljuju, a za koji utvrdimo da je protivan ovim Uvjetima korištenja ili zakonskim propisima.

2.1. Postupci koji doprinose ograničavanju sadržaja

Omogućili smo korisnicima našeg web portala da nam mogu prijaviti sadržaj koji smatraju nezakonitim ili protivnim ovim Uvjetima korištenja. Prijava se može izvršiti putem našeg mehanizma za obaviješćivanje koji je dostupan svakom korisniku ili putem e-maila na vecernji@vecernji.hr Zaprimljenu obavijest o takvom sadržaju ćemo razmotriti bez odgode i u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnim uslugama). Protiv odluka koje donesemo možete podnijeti pritužbu putem našeg internog sustava za rješavanje pritužbi (vidite točku 2.5.).

Dodatno, ukoliko vlastitim pregledavanjem objavljenog sadržaja postanemo svijesni bilo kakvog nezakonitog sadržaja ili sadržaja koji je protivan našim Uvjetima korištenja, moderirati ćemo ga sukladno ovim Uvjetima korištenja.

Implementirali smo popis zabranjenih riječi koji obuhvaća određene riječi koje je zabranjeno objavljivati. Ukoliko korisnik pokušava objaviti sadržaj koji sadrži riječ sa popisa zabranjenih riječi, korisnik će biti obaviješten da se radi o nedozvoljenoj riječi. Takav sadržaj će pregledati moderatori prije nego dopustimo da bude objavljen. Ukoliko sadržaj nije dopušten, objava takvog sadržaja neće biti dopuštena.

2.2. Mjere ograničenja koje primjenjujemo

Primjenjujemo sljedeće mjere ograničenja kojima sprječavamo objavljivanje nezakonitog sadržaja ili sadržaja koji je protivan ovim Uvjetima korištenja:

2.2.1. Uklanjanje sadržaja

Ukoliko saznamo da je određeni sadržaj nezakonit ili protivan ovim Uvjetima korištenja, ukloniti ćemo takav sadržaj sa našeg web portala. Sporni sadržaj neće više biti javno dostupan nakon što primjenimo ovu mjeru ograničenja.

2.2.2. Privremeno suspendiranje korisničkog računa

Ukoliko određeni korisnik opetovano objavljuje sadržaj koji je nezakonit ili protivan ovim Uvjetima korištenja te smo primjenili mjeru iz točke 2.2.1. više puta ili ukoliko je korisnik počinio osobito tešku povredu ovih Uvjeta korištenja, privremeno ćemo suspendirati korisnički račun tog korisnika.

Ova mjera će biti primjenjena ukoliko je mjera iz točke 2.2.1. primjenjena više od 3 puta te će korisnički račun biti suspendiran na rok od 3 mjeseca.

Korisnik u odnosu na kojeg je protekao rok suspenzije će ponovo imati pristup svojem korisničkom računu, no ukoliko nakon toga protiv tog korisnika ponovno bude primjenjena mjera iz točke 2.2.1. ili ponovno počini osobito tešku povredu ovih Uvjeta korištenja, njegov će korisnički račun biti suspendiran na rok od 6 mjeseci.

2.3. Mjere protiv zlouporabe i zaštita od zlouporabe

Suspendirati ćemo pružanje usluga svim korisnicima koji često objavljuju nezakonit sadržaj. Jednako tako, suspendirati ćemo obradu obavijesti i pritužbi koje, putem mehanizma obaviješćivanja te internog sustava za rješavanje pritužbi, podnose osobe koje često podnose neutemeljne obavijesti ili pritužbe.

Prije primjene navedene suspenzije, poslati ćemo upozorenje svim korisnicima kod kojih primjetimo da često objavljuju nezakonit sadržaj, odnosno svim osobama kod kojih primjetimo da često podnose neutemeljene obavijesti ili pritužbe, u kojem ćemo navesti razlog slanja upozorenja te moguće posljedice ukolike se nastavi s takvim postupanjem.

Ukoliko nakon zaprimljenog upozorenja korisnik nastavi s objavljivanjem nezakonitog sadržaja, odnosno osoba nastavi s podnošenjem neutemeljnih obavijesti ili pritužbi, pristupit ćemo suspendiranju pružanja usluga, odnosno suspendiranju obrade obavijesti i pritužbi.

Prilikom utvrđivanja da li je određeni korisnik ili podnositelj obavijesti i/ili pritužbe počinio zloupotrebu koja bi za posljedicu imala suspenziju pružanja usluga, odnosno suspenziju obrade obavijesti i pritužbi, uzet ćemo u obzir sljedeće kriterije:

 1. Apsolutni broj nezakonitog sadržaja ili neutemeljenih obavijesti ili pritužbi u periodu od 3 mjeseci;
 2. Udio sadržaja iz točke a) u ukupnom broju objavljenog sadržaja ili podnesenih obavijesti ili pritužbi u periodu od 3 mjeseci;
 3. Težinu zlouporabe;
 4. Namjeru takvog postupanja, ukoliko je moguće utvrditi.

Ukoliko se utvrdi da je određeni korisnik ili podnositelj obavijesti i/ili pritužbe imao udio veći od 10% nezakonitog sadržaja ili neutemeljenih obavijesti ili pritužbi u ukupnom broju objavljenog sadržaja ili podnesenih obavijesti ili pritužbi u periodu od 3 mjeseci, te je očigledno da se radi o namjernom postupanju, suspendirati ćemo pružanje usluga tom korisniku, odnosno obradu obavijesti i pritužbi tom podnositelju obavijesti i/ili pritužbe na rok od 3 mjeseci.

Ukoliko se, nakon isteka suspenzije iz prethodnog odlomka, ponovi takva zloupraba kod pojedinog korisnika ili podnositelja obavijesti i/ili pritužbi, biti će ponovo upozoren. Ako nakon zapirmljenog upozorenja nastavi s takvim postupanjem, biti će primjenjena istovrsna suspenzija, ali na duži rok od 6 mjeseci.

2.4. Obrazloženje primjenjenih mjera ograničenja i odluke o obavijestima

Informirat ćemo vas ukoliko smo prema vama primjenili neku od mjera ograničenja iz točke 2.2. u odnosu na sadržaj koji ste objavili na našem web portalu ili u odnosu na vaš korisnički račun. Objasniti ćemo vam razloge zbog kojih smo poduzeli prethodno navedene mjere ograničenja te koje su vaše mogućnosti ukoliko se ne slažete s našim postupkom.

Ukoliko ste podnijeli obavijest putem našeg mehanizma za obaviješćivanje, također ćemo vas obavijestiti o našoj odluci u odnosu na sadržaj za koji ste podnijeli obavijest.

2.5. Interni sustav za rješavanje pritužbi

  2.5.1. Mogućnost pritužbe i rok za podnošenje

Protiv naše odluke može se podnijeti pritužba od strane korisnika prema kojemu smo primjenili neku od mjera ograničenja iz točke 2.2. ili od strane podnositelja obavijesti. Pritužbu možete podnijeti putem našeg internog sustava za rješavanje pritužbi dostupnog na našem web portalu u roku od 6 mjeseci od zaprimanja odluke o obavijesti ili odluke o primjenjenoj mjeri ograničenja.

2.5.2. Postupanje po pritužbi

Sve zaprimljene pritužbe ćemo obraditi bez odgode, odgovorno i objektivno. Pritužbe će pregledavati naši kvalificirani zaposlenici. Obavijestiti ćemo vas o našoj odluci te objasniti razlog donošenja odluke i mogućnosti daljnjeg postupanja ukoliko se ne slažete s našom odlukom.

2.6. Izvansudsko rješavanje sporova

Svi korisnici i podnositelji obavijesti koji su zaprimili odluke slijedom podnesenih pritužbi putem našeg internog sustava za rješavanje pritužbi (točka 2.5.) imaju pravo odabrati bilo koje tijelo za izvansudsko rješavanje sporova certificirano sukladno stavku 3. članka 21. Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnim uslugama) kako bi se riješio spor o tim odlukama.

Više informacija o tome koje tijelo za izvansudsko rješavanje sporova vam je na raspolaganju možete pronaći na našem web portalu ovdje.

3. STRATEGIJA BORBE PROTIV ŠIRENJA TERORISTIČKOG SADRŽAJA NA INTERNETU

Zabranjeno je objavljivanje terorističkog sadržaja na ovom web portalu. Objavljivanje takvog sadržaja smatra se ozbiljnom povredom ovih Uvjeta korištenja. Pravila postupanja navedena u ovim Uvjetima korištenja (osobito u ovoj glavi) služe tome da se spriječi ili ukloni bilo kakav teroristički sadržaj na našem web portalu. Sukladno tome, naša strategija borbe protiv terorističkog sadržaja mora biti jasno navedena.

Naši moderatori će voditi računa o tome koji se sadržaj smatra terorističkim sadržajem te posvetiti posebnu pažnju prilikom pregledavanja sadržaja kako bi utvrdili radi li se o terorističkom sadržaju. Ukoliko se utvrdi postojanje bilo kakvog terorističkog sadržaja, naš moderatori će bez odgode obavijestiti nadležna tijela o postojanju takvog sadržaja, navedeni sadržaj će odmah ukloniti s web portala kako više ne bi bio javno dostupan te ga arhivirati za potrebe istrage nadležnih tijela. Naši moderatori će bez odgode postupiti po nalogu nadležnih tijela za uklanjanjem sadržaja koji su nadležna tijela označila kao teroristički sadržaj te će u potpunosti i transparentno surađivati s nadležnim tijelima kako bi se takav sadržaj uklonio ili kako bi se utvrdilo tko je odgovoran za objavu takvog sadržaja.