Opći uvjeti i pravila korištenja portala Sjecanje.hr

Ovim Općim uvjetima reguliraju se međusobna prava i obveze Večernjeg lista d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 4, kao pružatelja usluge korištenja objave osmrtnica, sjećanja, obavijesti o smrti i zahvala u tiskanom izdanju Večernjeg lista i na portalu Sjecanje.hr  i fizičkih i/ili pravnih osoba.

USLUGE

Usluge Sjecanje.hr su objava osmrtnica i informacija o pogrebima, objave posljednjih pozdrava i sjećanja, oglašavanje pratećih djelatnosti, te informiranje populacije na web portalu Sjecanje.hr i/ili tiskanom izdanju Večernjeg lista. Objavu osmrtnice naručuje osoba bliska pokojniku, ili pogrebno društvo.Za sadržaj osmrtnice odgovara isključivo naručitelj. Večernji list zadržava pravo odbiti objavu oglasa, ukoliko diskrecijskom ocjenom ustanovi da je u suprotnosti sa ovim općim uvjetima.

Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni, napose malodobnim osobama. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati oglase koji su u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se posebno obvezuje da neće predavati oglase kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.

Korisnik jamči za točnost i istinitost objavljenih podataka i davatelj usluga ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno objavljivanje lažnih oglasa kojima bi se oglasila smrt žive osobe, već je za takve objave odgovoran isključivo korisnik. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i lažno oglašene osobe rješavaju se isključivo između korisnika i te osobe. Davatelj usluga nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastale kao posljedica takvih odnosa.

Podatke za objavu, prije same objave, davatelj usluga je ovlašten ali mu isto nije i obveza, u slučaju sumnje, provjeriti putem pogrebnog poduzeća.
Davatelj usluga zadržava pravo ne objaviti neprimjeren sadržaj te mu je osim toga dopušteno ispravljati očevidne pravopisne ili greške u pisanju.
Objava će biti vidljiva trajno na stranicama, ili dok jedna od strana ne zatraži uklanjanje uz valjani razlog.
Korisnici svojim zahtjevom za objavom oglasa, neopozivo ovlašćuju Sjecanje.hr i tvrtku Večernji list d.o.o. da taj sadržaj koristi, kopira, objavljuje i distribuira i u drugim medijima.
Objavljene će biti samo one obavijesti koje su bile naručene i potvrđene.

Po plaćanju narudžbe za objavu, objava će biti objavljena na portalu Sjecanje.hr te u novinskom izdanju Večernjeg lista. Sve objave poslane do 12h mogu biti u izdanju Večernjeg lista za sljedeći dan.
Sve objave poslane nakon 12h , najranije mogu biti objavljene u izdanju Večernjeg lista za dva dana.

Popis tvrtki je napravljen s namjenom kako bi korisnici dobili što više korisnih informacija vezanih za pogrebe.
Na stranicama Sjecanje.hr mogu se oglašavati komercijalni sadržaji (proizvodi i usluge), sve temeljem posebnog dogovora davatelja usluge i oglašivača takvih sadržaja.

CIJENA

Cijena i načini plaćanja određeni su cjenikom usluga tvrtke Večernji list d.o.o. važećem na dan uplate. Uplaćenu i aktiviranu objavu korisnik usluge ne može opozvati.

Večernji list d.o.o. je ovlašten mijenjati cjenik usluge korištenja bez prethodne najave, te je obvezan objaviti ga i učiniti dostupnim na uobičajen i prikladan način. Izmjene Cjenika, promjene paketa ili akcijski popusti ne primjenjuju se na već plaćene objave.

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje objave u tiskanom izdanju Večernjeg lista na stranici Sjecanje.hr moguće je izvršiti putem sljedećih kreditnih kartica:

American Express Master Card Visa

OBVEZE KORISNIKA

Korisnik je dužan prilikom ugovaranja usluge korištenja objave osmrtnica izvršiti urednu registraciju i unijeti istinito sve tražene podatke u predviđenom e-obrascu za registraciju. U suprotnom korisnik nije u mogućnosti naručiti objavu oglasa.

Po izvršenoj registraciji, potvrdi općih uvjeta i uplati ugovorene naknade, Večernji list d.o.o. će korisniku elektronskom poštom potvrditi korisničko ime i lozinku potrebnu za korištenje portala Sjecanje.hr "Večernjeg lista". Korisnik je odgovoran za čuvanje u tajnosti korisničkog imena i lozinke, te je dužan korisničko ime i lozinku čuvati od mogućnosti neovlaštenog korištenja trećih osoba. Neovlaštenim korištenjem odnosno omogućavanjem korištenja portala Sjecanje.hr trećim osobama smatrati će se osobito istovremeni pokušaj registriranja dvije ili više osoba s istovjetnim korisničkim imenom i lozinkom.

Korisnik odgovara za sve posljedice izazvane neautoriziranim korištenjem svog korisničkog imena i lozinke do trenutka dok o tome pisanim putem ne obavijesti Večernji list d.o.o.

Korisnik jamči za točnost i istinitost objavljenih podataka i davatelj usluga ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno objavljivanje lažnih oglasa kojima bi se oglasila smrt žive osobe, već je za takve objave odgovoran isključivo korisnik. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i lažno oglašene osobe rješavaju se isključivo između korisnika i te osobe. Davatelj usluga nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastale kao posljedica takvih odnosa.

ODGOVORNOST

Večernji list d.o.o. nema utjecaj na transfer podataka putem interneta, te stoga ne može biti odgovoran za korisnikovu (ne)mogućnost pristupu internetu ili odgovarajuću brzinu prijenosa podataka. Večernji list d.o.o. osobito ne odgovara za rad informatičke infrastrukture korisnika  potrebne za pristup portalu Sjecanje.hr "Večernjeg lista" koju Večernji list d.o.o. ne osigurava niti direktno kontrolira ( način pristupa internetu, terminalna oprema korisnika i sl.).

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Večernji list d.o.o. se obvezuje čuvati privatnost svojih korisnika u najvećoj mogućoj mjeri sukladno pozitivnim propisima.

Prihvaćanjem općih uvjeta korisnik pristaje da podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, uključujući e-mail adresu, podatke o računalu i internet provideru.

Večernji list d.o.o.  ima pravo koristiti i obrađivati , administriranja, održavanja kontrole pristupa i prikupljanja podataka o korištenju web stranice Sjecanje.hr

Večernji list d.o.o. se obvezuje da prikupljene privatne podatke poput e-mail adrese, imena i prezimena neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika prodavati niti na drugi način davati na korištenje trećim neovlaštenim osobama, osim demografskih podataka za skupinu korisnika bez odavanja podataka koji omogućuju identifikaciju korisnika.

Korisniku koji prilikom registracije ili naknadno izabere opciju "Želim biti upoznat/a s novostima i pogodnostima Večernjeg lista", Večernji list d.o.o.  ovlašten je elektroničkom poštom ili pisanim putem dostavljati informacije o posebnim pogodnostima i akcijama, promjenama postojećih usluga i proizvoda, novim uslugama i proizvodima i drugim informacijama vezanim uz Večernji list d.o.o. i sponzore. Korisnik može u svako doba opozvati ovu opciju/ovlaštenje.

AUTORSKA PRAVA

"Večernji list" predstavlja zbirku samostalnih autorskih djela i podataka koju čine vlastite intelektualne tvorevine njihovih autora i koje su kao takve zaštićene autorskim i srodnim pravima. Sva autorska i srodna prava na portalu Sjecanje.hr  "Večernjeg lista" kao cjelini ili njegovim dijelovima pripadaju Večernjem listu d.o.o. kao njihovom nakladniku.Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala Sjecanje.hr izvan ovlaštenja definiranih ovim Općim uvjetima, osobito svako neovlašteno kopiranje, umnožavanje, distribucija, prerada i sl., smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

IZMJENE OPĆIH UVJETA

Večernji list d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. O izmjeni ili dopuni Općih uvjeta korisnici će biti informirani na uobičajeni, primjereni način na portalu http://sjecanje.vecernji.hr  i putem emaila i internet sustava. Ukoliko izmjene i dopune postojećem korisniku znatno umanjuju ili ograničavaju dosadašnji opseg prava korištenja online usluga za predaju objava za tiskano i web izdanje , korisnik može uložiti pisani prigovor protiv takvih izmjena ili dopuna uvjeta korištenja u roku od 7 dana od dana njihove objave. Ukoliko korisnik ne izjavi prigovor protiv izmjena općih uvjeta u roku od sedam dana od objave izmjena, smatra se da je pristao na iste i one postaju sastavni dio ugovornog odnosa. U slučaju pravovremenog i opravdanog prigovora, Večernji list d.o.o. ima mogućnost ne odobriti objavu osmrtnica u tiskanom ili web izdanju ukoliko iz tehničkih ili bilo kojih drugih razloga nije u mogućnosti osigurati nastavak ugovornog odnosa konkretnom korisniku sukladno prethodno važećim uvjetima korištenja.

MJERODAVNO PRAVO, RJEŠAVANJE SPOROVA

Eventualni sporovi i nesporazumi nastojat će se riješiti mirnim putem. U slučaju da mirno rješenje spora nije moguće, za sve sporove koji proizađu iz ovog ugovornog odnosa nadležan je sud u Zagrebu.

Zagreb, 22.03.2011.

Večernji list d.o.o..
HR-10000 Zagreb, Slavonska Avenija 4
OIB 92276133102
MBS 080029414